Vás pozýva na prvý ročník medzinárodného podujatia

Carpathian Quality

SÚŤAŽ OVOCNÝCH A OBILNÝCH DESTILÁTOV

2. 9. – 23. 9. 2023

Termín doručenia destilátov : do 18. augusta 2023
Odborná degustácia sa uskutoční : 2. septembra 2023
Vyhodnotenie sa uskutoční v Spišskej Pálenici, Prešovská 8, Stará Ľubovňa: 23. septembra 2023

Súťaže sa môžu zúčastniť:
* destilátové liehovary * pestovateľské pálenice * fyzické osoby

Destiláty budú hodnotené medzinárodnou odbornou komisiou pozostávajúcou z najlepších
slovenských, českých, moravských degustátorov a iných európskych krajín.
Ocenené vzorky v jednotlivých skupinách a jednotlivých kategórií sa dostanú do užšieho výberu
destilátov, ktoré budú disponibilné pre laické hodnotenie prístupné účastníkom vyhodnotenia.

Súbory na stiahnutie:

Prihláška do súťaže
Štatút súťaže

Porota hodnotí Vaše destiláty v skupinách a kategóriách podľa systému 100 bodov a udeľuje ceny
podľa dosiahnutého hodnotenia nasledovne:

Šampión CARPATHIAN QUALITY
Víťaz kategórie
Carpathian Quality Trophy – budú ocenené GINY a BOROVIČKY
Naj Carpathian Quality – Putovný pohár získa najvyššie hodnotený destilát prihláseného
členom Združenia SPIŠ.
Zlatý destilát – zlatý diplom
Strieborný destilát – strieborný diplom
Bronzový destilát – bronzový diplom

Súťažné kategórie:
I. skupina – destiláty dodané pestovateľmi

Kategória A – Slivovica
Kategória B – Hruškovica
Kategória C – Marhuľovica a Broskyňovica
Kategória D – Jablkovica
Kategória E – Čerešňovica a Višňovica
Kategória F – Hroznové, vínne destiláty
Kategória G – Iné ovocie

II. skupina – destiláty dodané liehovarmi na destiláty (komerčne uvádzané na trh)

Kategória A – Slivovica
Kategória B – Hruškovica
Kategória C – Marhuľovica a Broskyňovica
Kategória D – Jablkovica
Kategória E – Čerešňovica a Višňovica
Kategória F – Hroznové, vínne destiláty
Kategória G – Iné ovocie
Kategória H – Obilné destiláty
Kategória I – Borovička a Gin

PODMIENKY SÚŤAŽE DESTILÁTOV
Prihlasovateľ doručí označené destiláty (vzorky) s vyplneným prihlasovacím formulárom na adresu:
Združenie Spiš, Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika

PRIHLASOVACÍ POPLATOK
Destilátové liehovary sú povinné uhradiť prihlasovací poplatok 50,-€ za účasť v hotovosti pri
odovzdaní vzorky alebo bankovým prevodom na účet s tým, že uvedú názov
a adresu firmy, IČO, meno kontaktnej osoby a u vzoriek druh, odrodu a ročník.

Bankové spojenie:
Názov: Združenie Spiš
Banka: VÚB Banka
IBAN: SK88 0200 0000 0037 2551 3253
BIC kód: SUBASKBX
Ako variabilný symbol uveďte IČO prihlasujúcej organizácie/ obchodnej spoločnosti.

PESTOVATEĽSKÉ PÁLENICE A FYZICKÉ OSOBY SÚ OSLOBODENÉ OD REGISTRAČNÉHO POPLATKU
s tým, že uvedú majiteľa vzorky, meno kontaktnej osoby a u vzoriek druh, odrodu, liehovitosť
a ročník. Fľašu, prosíme, čitateľne označiť a vyplniť prihlasovací formulár.

Súťažiaci – Destilátový liehovar odovzdá do vlastníctva Organizátora dve fľaše o objeme 0,5 litra.
Súťažiaci – Pestovateľská pálenica a Fyzická osoba odovzdá jednu fľašu o objeme 0,5 litra.

Kontaktné údaje:

Združenie Spiš
Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
Daniel Duračinský, DiS.art., MSc
zdruzeniespis@zdruzeniespis.sk
mobil: +421 917 173 965